Kontaktmannaskapet kan skapa guldkant

Genom att kontaktmannen lär känna den boende erbjuds guldkant fördjupad kvalitet i mötet. Ett välfungerande kontaktmannaskap på äldreboendet är av stort värde för de boende. Det skapar en förtroendefull och stödjande miljö där de äldres individuella behov och önskemål tas på allvar. Genom att erbjuda personlig uppföljning, social samvaro och stöd med olika aspekter av vardagen kan kontaktmannen hjälpa de äldres att trivas och känna sig hemma på äldreboendet. Detta skapar en bättre livskvalitet och välmående för de äldres och bidrar till en positiv atmosfär på äldreboendet.

Foto: Mostphotos

Att ha ansvar som kontaktman


Kontaktmannen är en värdefull tillgång för den boende och deras närstående när det fungerar som det ska. Kontaktmannen ska ha tydliga ansvarsområden, befogenheter och stöd i att samarbeta med andra runt den boende. Det bör finnas tydliga mandat när det gäller att forma en genomförandeplan och använda egen tid och utrymme för handledning och reflektion i rollen.

En genomförandeplan ska göra tydligt vilka behov av insatser den enskilde ska erbjudas utifrån sina intressen och önskemål. Den ska uppdateras fortlöpande. Genomförandeplanen ger vägledning till övriga medarbetare när kontaktmannen inte finns på plats.

Rollen är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Inom omsorg är kontinuitet och kunskap grundläggande för att skapa trygghet.

Många tillämpar kontaktmannaskap men det händer att arbetet är otydligt och endast en pappersprodukt. Ofta har kontaktmannen ansvar för att en genomförandeplan upprättas. Kontaktmannen kan hjälpa till med att till exempel boka tider för fotvård och frisör. För att vården så långt möjligt ska vara personcentrerad bör arbetet planeras så att kontaktmannen ges möjlighet att arbeta med ”sin” boende så ofta som möjligt. Kontaktmannen har ofta ansvar för att hjälpa till med hantering av privata medel.

Egen tid är tid som verksamheten sätter av för att kontaktmannen ska kunna göra sådant som den boende önskar tillsammans med kontaktmannen. Kontaktmannaskapet är ett viktigt inslag i äldreomsorgen. Det finns vårdgivare som har broschyrer som beskriver vad kontaktmannaskapet innebär när det gäller såväl innehåll som ansvar och befogenheter.

Värdet av ett välfungerande kontaktmannaskap på äldreboendet: Ökad Trivsel och Välbefinnande


På äldreboenden är det inte bara vård och omsorg som är viktiga, utan även det personliga och sociala stödet. Ett välfungerande kontaktmannaskap är en nyckelkomponent för att säkerställa att de boende trivs och känner sig välbekanta och omhändertagna. I denna artikel kommer vi att utforska värdet av kontaktmannaskap på äldreboenden och ge exempel på vad en kontaktman kan göra för att förbättra trivseln hos de boende.

Vad är en Kontaktman?


En kontaktman är en vårdpersonal eller omsorgsperson som har en nära relation till en eller flera boende på äldreboendet. Deras huvuduppgift är att vara en kontaktperson och stödja de äldres behov och önskemål.

Värdet av ett välfungerande kontaktmannaskap:


Ett välfungerande kontaktmannaskap har många fördelar för de boende på äldreboenden:
Personlig uppföljning Kontaktmannen kan erbjuda personlig uppföljning och skräddarsydd vård och omsorg baserat på de äldres individuella behov och preferenser.
Trygghet och tillit Genom att bygga en stark relation med de äldres kan kontaktmannen skapa en känsla av trygghet och tillit, vilket är avgörande för välbefinnandet.
Social interaktion Kontaktmannen kan främja social interaktion genom att organisera och delta i aktiviteter och samtal med de äldres.
Kommunikation De äldres kan enkelt kommunicera sina önskemål, farhågor och behov till sin kontaktman, vilket gör det möjligt att snabbt agera och lösa eventuella problem.

Exempel på vad en kontaktman kan göra


Regelbundna samtal Kontaktmannen kan ha regelbundna samtal med de äldres för att följa upp deras fysiska och emotionella välbefinnande samt för att diskutera eventuella förbättringar eller önskemål.
Aktivitetsplanering Kontaktmannen kan hjälpa till att planera aktiviteter och utflykter som intresserar de äldres, främja social interaktion och engagemang.
Stöd med måltider De äldres som har svårigheter med att äta kan få stöd från sin kontaktman för att säkerställa att de får rätt näring.
Lyssna och förstå En viktig roll för kontaktmannen är att lyssna på de äldres, förstå deras önskemål och vara en röst för deras behov inom äldreboendet.
Hantera problem Om det uppstår problem eller oro, kan kontaktmannen agera som en förmedlare mellan de äldres och äldreboendets personal för att hitta lämpliga lösningar. Kontaktmannen blir en viktig del i den personcentrerade vården.

Kvalitetssäkrat kontaktmannaskap


En utbildning i kontaktmannaskap bör innehålla syftet med samt grund och förutsättningar för kontaktmannaskapet. Likaså vad uppdraget innebär när det gäller innehåll, ansvar och befogenheter.

Vid ett bra första möte med ett välkomstsamtal så påbörjas arbetet med att ta fram levnadsberättelse och genomförandeplan. Det är viktigt att komma överens med närstående angående samarbete och kontakter. Genom att sätta av tillräckligt med tid för mötet och att dokumentera noga så får kontaktmannaskapet en bra start.

När det fungerar väl är kontaktmannaskapet en del av kvalitetssäkringen av den boendes delaktighet. Kontaktmannen står för kontinuitet och lär känna den boende. Det blir en bra grund för att utgå från personens förutsättningar och behov. Begrepp som personcentrerad vård som står för att sätta den äldres behov i centrum hörs allt oftare.

Kontaktmannen bör ges utbildning och befogenhet att samordna i samförstånd med den boende och närstående om den boendes behov och vad som ska ingå i vården. Kontaktmannen ska informera sina kollegor.

Ett sätt att tydliggöra ansvaret och befogenheterna är att verksamhetschef delegerar uppgiften såsom sjuksköterskan delegerar medicinska arbetsuppgifter. Kontaktman ska ha en ersättare som känner och tar ansvar för att träda in vid ordinarie kontaktmans frånvaro. Genom att värna om den enskildes livssituation och tillvarata dennes intressen samt att veta vad som är livskvalitet för den enskilde går det att skapa guldkantade upplevelser.

Arbetsuppgifter som kan ingå är exempelvis att samordna, skapa kontakt med närstående, vara kontaktlänk mot omvärlden, utformning av genomförandeplan, uppföljning och utvärdering av hur hjälpinsatsen har genomförts. Likaså uppföljning av hur den boende upplever att omsorgen fungerar och att kontakter tas med arbetsterapeut eller fysioterapeut. Rengöring och skötsel av hjälpmedel bör ingå i kontaktmannaskapet.

Guldkant


Alla har rätt till guldkant i vardagen, egen tid som bara fokuserar på välbefinnandet. Det kan vara promenad, fika, ett glas vin, att spela schack, njuta av klassisk musik eller gå ut i skogen. Den boende har rätt att själv få välja aktiviteter. För att den boende ska kunna få chansen att välja måste medarbetare ges utrymme att anpassa sitt arbete efter den boendes behov.

En dotter ringde till verksamhetschefen för en hemtjänstgrupp. Hon var överlycklig. En medarbetare som hade varit och avlöst en anhörig som behövde åka i väg hade fått hennes pappa att ta en promenad. Mannen hade inte gått att få ut på väldigt länge och han var själv lycksalig över att ha varit ute. Efter den här händelsen så kom mannen ut regelbundet och hans välmående förbättrades såväl fysiskt som psykiskt. Verksamhetschefen lyfte det goda exemplet i personalgruppen för att stödja individuella initiativ. Här är en chef som ser vikten av att premiera goda initiativ i personalgruppen.

Det är lätt att göra äldre till ett kollektiv, allrahelst när de bor på särskilt boende. Alla gillar inte bingo eller allsång. Vi måste alla ibland själv få välja vad vi
vill äta eller göra. Kanske till och med fritt få välja mat utan att ta hänsyn till matleverantörens matsedel. Nu har det tack och lov blivit bättre med åren. Medarbetarna måste stanna upp och lyssna hur den äldre vill ha det. Då menar jag verkligen lyssna, inte filtrera allt genom ett raster av äldreboendets möjligheter utan få göra det man önskar och när man önskar det.

När det gäller välbefinnande så är det mer än att bara vara torr och ren och att ha mat i magen. Det är också att uppleva harmoni och lycka.

Reflektion - kontaktmannaskapet
Omsorgspersonal:
• Hur arbetar ni med kontaktmannaskapet?
• Får ni någon utbildning som kontaktman?
• Finns det en tydlig arbetsbeskrivning för kontaktmannarollen?
• Hur mycket tid i veckan sätter du av till de personer du är kontaktman för?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad innebär kontaktmannaskapet hos er?
• Ger ni utbildning till kontaktman?
• Hur länge kan en medarbetare vara frånvarande utan att ersättare som kontaktman utses?
• Följer ni upp att kontaktmannaskapet med en utsedd kontaktman fungerar?
• Har ni någon introduktion för nya kontaktmän?
• Finns det något skriftligt material om innehåll, ansvar och befogenheter?
• Hur säkerställer ni att kontaktmännen sätter av egen tid för de boende?
• Väljer den äldre sin kontaktman eller väljer kontaktmannen den äldre?
• Vilket handlingsutrymme har medarbetarna för att möta den enskildes behov?

Boende och närstående:
• Fungerar kontaktmannaskap bra?
• Upplever du att undersköterskorna är trygga och vågar ta egna initiativ?
• Har den som är kontaktman en trygg och tydlig roll?
• Kan undersköterskorna anpassa vården till den boende?


Erland Olsson
Specialistsjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev