Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?

Vi läser återkommande om händelser i vården som anmälts. Genom att de anmäls så kan utredningen bidra till att vården blir bättre och att inte andra drabbas. En bra genomförd utredning ger också den boende och närstående en möjlighet att förstå vad som hänt samt vad enheten gör för att det inte ska hända igen. På ett äldreboende sker många vårdskador. Ibland sker brister i omsorgen om de boende. Det ska alltid skrivas en avvikelse om någon skadas eller får bristande omsorg. Vid vårdskada kan man ha rätt till ersättning från patientförsäkringen. Viktigast är dock att verksamheten lär sig av misstagen så att inte fler drabbas. Återkommande utbildning behövs.

Bildkoll-Mostphotos

Hur anmäler man vårdskador eller brister i omsorgen


Verksamheten är skyldiga att ta emot klagomål. Klagomålen ska utredas och den som lämnat in ett klagomål har rätt att få ta del av utredningen och vilka åtgärder verksamheten avser att vidta. De flesta brister upptäcker någon i verksamheten. De ska då skriva en avvikelserapport på händelsen. Avvikelsen ska sedan utredas och åtgärder vidtas. Den som skrivit en avvikelserapport har rätt att få återkoppling på hur avvikelsen hanterats och vad som skett utifrån avvikelserapporten. För att rapportering av klagomål och avvikelser ska fungera bra måste det finnas en ambition att ständigt arbeta med förbättringar. Det fel som en medarbetare råkat göra kan lika väl någon annan göra. Det gäller därför att inte leta syndabockar utan att försöka förstå vad som hänt och varför och därefter göra något åt orsakerna till att det blev fel.

Vid allvaliga klagomål eller avvikelser så brukar utredningen ske på högre nivå. Det kan vara en högre chef och/eller MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) som håller i utredningen. De vanligaste avvikelserna på ett äldreboende brukar vara brister i läkemedelshanteringen och fallskador. Det är viktigt att tänka på att den som drabbats av vårdskada kan ha rätt till försäkringsersättning från patientförsäkringen.

En avvikelse leder inte alltid till en anmälan enligt lex Sarah eller lex Maria. De flesta avvikelser utreds, därefter vidtar verksamheten åtgärder och återkopplar vidtagna åtgärder till inblandade personer. Ibland följer man upp för att se att åtgärderna har gett avsedd effekt.

Lex Maria


Enligt patientsäkerhetslagen ska anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) göras vid händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Lex Maria handlar om brister i den del av vården som är hälso- och sjukvård. Händelser som bör föranleda anmälan utifrån Lex Maria. Lex Maria kom till på 30-talet efter att fyra patienter dött då de av misstag fått desinfektionsmedel injicerat istället för bedövningsmedel.  

Vid all vård finns det någon som är anmälningsansvarig. Det kan vara en chefsläkare eller medicinskt ansvarig sjuksköterska som ska utreda och rapportera händelser till Inspektionen för vård och omsorg. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.  

Om den boende eller dennes närstående inte är nöjda med vården så kan de klaga. Det behöver finnas rutiner för att ta emot klagomål. Dessa ska i första hand tas emot av och hanteras av verksamheten. Det går också att vända sig till patientnämnden i regionen eller direkt till Inspektionen för vård- och omsorg . IVO har blivit mer restriktiva på vilka klagomål de tar emot och utreder.  

Alla medarbetare som har någon form av medicinskt ansvar måste känna till Lex Maria. Det är lämpligt att denna lagstiftning och skyldigheten att skriva avvikelser i samband med återkommande delegeringsutbildning varje år.

Lex Sarah

  
Den som arbetar inom vård som bedrivs utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att rapportera missförhållanden i vården. Lex Sarah tillkom i samband med att undersköterskan Sarah Wägnert slog larm om missförhållanden på ett boende i Solna.  

Hur detta ska ske är reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Med missförhållanden, som ska rapporteras avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa.  
Det kan bli nödvändigt för ansvariga chefer att vidta omedelbara åtgärder om situationen kräver det. Det finns sedan en rad krav på den utredning som ska ske och vilka som ska informeras.  

Samtliga medarbetare på äldreboendet måste ha god kunskap om lex Sarah. Lämpligen tas detta upp i samband med introduktionen och i samband med arbetsplatsträffar minst en gång per år. Lämpligtvis som en utbildningspunkt.

Det finns bra material som stöd för dessa utredningar på IVOs hemsida.  

Undersköterska:
- Rapporteras alla avvikelser?
- Finns det ett bra klimat för arbetet med ständiga förbättringar?
- Känner alla kollegor till Lex Sarah och Lex Maria.  

Chefer och legitimerad personal:
- Känner alla medarbetare till sin skyldighet att rapportera enligt Lex Maria och Lex Sarah?
- Gör ni riskanalyser och händelseanalyser regelbundet i verksamheten?


Närstående:
- Har du sett allvarliga brister i verksamheten?
- Har du rapporterat till chefen?
- Har du rapporterat till någon annan?  Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-03-16 08:13 Debatt

  Överfylld urinblåsa

  Läs mer >>

  info
 • 2023-01-07 18:55

  Djur och natur får dementa att må bättre – vård i Hasslöv prisas av drottningen

  Läs mer >>

  info
 • 2022-11-01 10:39

  Ny föreskrift om att förebygga undernäring

  Läs mer >>

  info
 • 2023-03-29 04:51
  För de som är beroende av syn- och hörselhjälpmedel är det viktigt att de är funktionella.
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Dokumentation är en viktig del för att kunna följa upp vården
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 09 Mat och måltid
  Behov av anpassat näringsintag
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet
  Har ni bra rutiner för rapportering av lex Maria och Lex Sarah?
  Bildkoll-Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 01 Kvalitet, 02 Värdegrund, 03 Ledarskap, 04 Bemötande, 18 Arbetsmiljö och utveckling
  Svåra samtal
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2023-03-29 04:00 06 Dokumentation
  Med en bra genomförandeplan ökar förutsättningarna för att vården ska bli bra!
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus