Äldreboenden ska arbeta med systematisk kvalitetsutveckling

Arbetet med ständiga förbättringar består av många olika verktyg som hänger ihop. Framförallt handlar det om att bygga en kultur. Egenkontroll, internrevisioner, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsregister, avvikelsehantering, nyckeltal och rutiner har alla sin roll i arbetet med att ständigt göra verksamheten bättre.  

Foto Pixabay

SOSFS 2011:9


Alla verksamheter som arbetar med vård är skyldiga att arbeta med systematiskt kvalitetsledningsarbete i Socialstyrelsens föreskrifter.  

Att arbeta med systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete innebär att arbeta med ständiga förbättringar. För att vi ska veta att saker blir bättre krävs vissa grundförutsättningar. Tom Johnstone tidigare koncernchef för SKF beskriver förbättringsarbete som en evolution där alla förändringar måste bygga vidare på det förbättringsarbete som skett tidigare.  

Ledningssystemet


Först måste vi veta vad vi gör. För detta behöver det finnas nedskrivna rutiner för alla processer och aktiviteter som ingår i verksamheten. Sedan behöver vi mäta effekten av det vi gör, så att vi vet om verksamheten blir bättre. Därutöver behöver vi ha system som innebär att vi ständigt funderar på hur vi kan göra saker bättre. Nationella kvalitetsregister som Senior Alert, Palliativa registret och BPSD-registret är exempel utvecklingsarbete. Kvalitetsregistren ska innehålla individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom verksamheter som rör hälso-och sjukvård och omsorg. Registren leder till förändrings-och förbättringsarbete och till lärande och utveckling av verksamheterna.  

Delaktighet


Många verksamheter har också kvalitetsombud som genomför internrevision för att se att rutinerna fungerar som tänkt och att medarbetarna följer dessa. Ett sätt att utvärdera sin verksamhet är att samarbeta med ett annat boende. Kvalitetsombuden kan då utföra egenkontrollen på ett annat boende och någon kommer utifrån och gör en granskning av verksamheten.  

De flesta verksamheten har också kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen, hygienrond och tillsyn av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ibland kommer miljökontoret och gör tillsyn över livsmedelshanteringen. Därtill har certifierade boenden även en årlig verksamhetsrevision.

Egenkontroll


Egenkontroll kan ske genom signeringslistor. Detta finns alltid när personalen hjälper den enskilde med läkemedelshanteringen men kan också förekomma för andra moment. Kontrollen av livsmedelshanteringen är också ett område som ofta kräver signeringslistor. Likaså kan brandskyddronder och skyddsronder vara en del av egenkontrollen. Många verksamheter gör också regelbundna journalgranskningar.  

För att kunna jämföra verksamheten över tid och med andra verksamheter så används ofta nyckeltal. Aktivering och utevistelser är sådana inslag som behöver dokumenteras på ett enkelt sätt och ibland sker med signering. Andra nyckeltal kan vara klagomål, antal personer med undervikt, förekomst av trycksår, användning av antibiotika med mera.  

Synpunkter och klagomål


Synpunkter och klagomål är en viktig källa till kunskap om brister i verksamheten. Likaså avvikelserapporter. Att ha en bra process med dessa där verksamheten på allvar söker bättre sätt att arbeta och genomför förändringar innebär att riskerna minskar samtidigt som omsorgen och vården förbättras. Vi behöver hantera synpunkter, klagomål och avvikelser i verksamheten. Genom att dra erfarenhet av negativa händelser för att förbättra får vi arbetet att flyta på bättre och säkrare

Årshjul för kvalitetsarbetet


Det är bra att ha ett årshjul för kvalitetsarbetet. Detta för att verksamheten ska känna sig trygg med att alla rutiner är uppdaterade och genomgångna. Likaså är det viktigt att kontrollera att medarbetarna följer rutinerna som gäller. Dålig följsamhet till rutiner är den största risken i en verksamhet. Om medarbetarna tillåts att strunta i rutiner så överlåts ju också till dem att bedöma vad som är viktigt eller mindre viktigt i verksamheten. Finns det rutiner som inte ledningen anser är viktiga att följa så bör de tas bort.  

Patientsäkerhetsberättelse


Varje år är verksamheten skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Den ska hållas tillgänglig för var och en som önskar se den. Det är bara att be enhetschefen att få ta del av den. Detta gäller oavsett om verksamheten är i offentlig eller privat drift. I större företag och kommuner upprättas ofta patientsäkerhetsberättelsen. på ledningsnivå. Många verksamheter har breddat patientsäkerhetsberättelsen till att även vara en kvalitets- och verksamhetsberättelse. Ett av de viktigaste perspektiven när vi blickar bakåt på det gångna året är att planera kvalitetsarbetet för det kommande året.  

Vad är kvalitetsarbete inom vård och omsorg?
Kvalitetsarbete inom vård och omsorg handlar om att säkerställa att vården och omsorgsmiljön uppfyller höga standarder när det gäller säkerhet, effektivitet, patient- eller brukarcentrering, och att de levererar positiva resultat för patienter, brukare och deras familjer.

Varför är kvalitetsarbete viktigt inom vård och omsorg?
Kvalitetsarbete är viktigt eftersom det garanterar att vård- och omsorgstjänster är säkra och effektiva, att de boende får den vård och omsorg de förtjänar, och att det finns en kontinuerlig strävan efter att förbättra tjänsterna baserat på resultat och feedback.

Vad är några vanliga metoder för kvalitetsarbete inom vård och omsorg?
Att mäta och utvärdera resultat, använda enkäter till boende och närstående, skapa rutiner, checklistor och egenkontroll för olika delar av verksamheten, följa upp kunskaper och fortbilda personalen och genomföra regelbundna revisioner av vårdprocesser och andra arbetsuppgifter.

Hur kan jag som vårdpersonal bidra till kvalitetsarbetet?
Som vårdpersonal kan du bidra genom att följa evidensbaserad vård och riktlinjer, rapportera avvikelser och incidenter, lyssna på patienters eller brukares behov och förväntningar och ta del i utbildningar och vara nyfiken på utveckling för att förbättra dina färdigheter.

Vad är några exempel på resultat av ett framgångsrikt kvalitetsarbete?
Resultaten av framgångsrikt kvalitetsarbete inkluderar minskade vårdrelaterade skador och komplikationer, nöjdare boende och närstående, trivsammare lokaler, bra måltider och aktiviteter samt mer effektiv användning av resurser.

Finns det regler och riktlinjer som styr kvalitetsarbete inom vård och omsorg?
Ja, det finns nationella och internationella regler och riktlinjer som styr kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Dessa kan variera beroende på land och vårdsektor, men syftar oftast till att säkerställa enhetliga standarder och säkerhetsnivåer. I Sverige så sätter även kommunen upp egna riktlinjer för olika kvalitetsområden.

Det är viktigt att förstå att kvalitetsarbete inom vård och omsorg är en fortgående process som inbegripeer många olika områden och intressenter. Det är också en gemensam ansträngning som kräver samarbete mellan vårdpersonal, ledning och patienter eller brukare för att uppnå de bästa resultaten.

Reflektionsfrågor - systematisk kvalitetsledning
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni ett bra kvalitetsarbete på enheten?
- Är följsamheten till rutiner god?
- Blir avvikelser behandlade på ett bra sätt?
- Finns det rutiner som du upplever som onödigt krångliga eller otillräckliga?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- det bra rutiner på enheten?
- Är de kända av alla?
- Har ni ett arbetssätt som gör det ”lätt att göra rätt”?
- Har ni ett årshjul för kvalitetsarbetet?  

Boende och närstående:
Finns det en fungerande synpunktshantering i verksamheten? U
- Upplever du att verksamheten arbetar med ständiga förbättringar?  

Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-16 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev