Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare måste årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse. För verksamheten är det en viktig del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Den är offentlig så för patienter, boende på äldreboenden och närstående kan det vara en viktig inblick i hur verksamheten arbetar med kvalitetsutveckling.

Alla vårdgivare ska årligen skriva en patientsäkerhetsberättelse


Alla vårdverksamheter ska skriva en patientsäkerhetsberättelse varje år innan den 1 mars. Kraven finns i Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 i 3 Kap
10§ Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
   3. vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen bör ta upp


• Vilka allvarliga händelser har skett i verksamheten under året. Vad är det för avvikelser och klagomål som har uppkommit. Vilka riskanalyser har verksamheten genomfört under året. Vilka strategiska frågor lyftes i föregående patientsäkerhetsrapport och vilket förbättringsarbete har utförts under året.

För att bli ett bra stöd i processen för ständiga förbättringar bör Patientsäkerhetsberättelsen sedan kompletteras med ytterligare två steg
• Vilka är de mest allvarliga bristerna i verksamheten för närvarande.
• Utforma en strategisk plan för patientsäkerhetsarbetet under det kommande året och lägg in den i verksamhetens planering. Använd sedan den strategiska planen som underlag nästa år du skriver en patientsäkerhetsberättelse.

Vårdskador medför lidande för den som drabbas, men ofta också merarbete för verksamheten. Flertalet vårdskador går att eller hade gått att undvika och frågor som kan behöva beröras är exempelvis
• Hygien, infektioner och smittförebyggande arbete  
• Kompetensutveckling och behov av fortbildning
• Säkerhetskultur (hur benägna är medarbetare att skriva avvikelser och hur väl fungerar utredning av och genomförande av förändringsarbete)
• Dokumentation och kommunikation
• Läkemedelshantering
• Fallskadeförebyggande arbete

Om du känner dig osäker på hur du ska skriva så finns det mallar för patientsäkerhetsberättelse hos bland annat SKR. Det förekommer även att betalande kund har synpunkter på hur en patientsäkerhetsberättelse ska skrivas. Samtidigt kan de mallar som tas fram för en kommun bli alltför omfattande och tungarbetat för små vårdgivare. Det finns inget som hindrar att du skriver på ett vanligt papper. Tänk på att patientsäkerhetsberättelsen är en offentlig handling. Vem som helst har rätt att läsa er patientsäkerhetsberättelse. En del vårdgivare lägger därför ut den på hemsidan. Det förekommer också att verksamheter gör en samlad verksamhetsberättelse där även kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse ingår.

Det är Verksamhetschefens ansvar att skriva patientsäkerhetsberättelsen, men ofta är det bra att ta stöd av Medicinskt ansvarig i arbetet och helst även övriga medarbetare. Genom att det är en del av det strategiska arbetet som även kan medföra behov av investeringar så är det olämpligt att helt överlåta arbetet på Medicinskt ansvarig. I större företag och kommuner skriver ledningen ofta en gemensam patientsäkerhetsberättelse för hela verksamheten.

En del vårdgivare skriver en gemensam patientsäkerhetsberättelse för hela verksamheten.

Framgångsfaktorer för patientsäkerhetsarbetet.


• Det finns ett nära samband mellan god arbetsmiljö och patientsäkerhet.
• Nyfikenhet och att lära av misstagen är en annan viktig aspekt
• Medarbetare som är engagerade i kvalitetsutvecklingsarbetet en tredje.
'
Det finns alltid många olika sätt att arbeta med att skapa hög kvalitet. Det är också viktigt att fundera över vilken kvalité ni vill erbjuda hur ni vill uppfattas som äldreboende. Är ni ett ”ålderdomshem”, ett mer strikt ”särskilt boende” eller är ni nyfikna på att prova nya arbetssätt som ”fyraåringarna på äldreboendet”. Det ni levererar bör ju hänga ihop med ert sätt att arbeta även om patientsäkerheten alltid måste vara av god kvalitet.

Arbetet med patientsäkerhetsberättelsen är en milstolpe i det systematiska patientsäkerhetsarbetet under året. När den är klar kan det finnas skäl att fira.


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-07-15 04:00 08 Förebyggande o lokaler
  Verksamheten behöver ha bra rutiner vid utprovning av hjälpmedel.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-11 04:00 11 MTP
  Har ni koll på era hjälpmedel?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-07-08 04:00 01 Kvalitet
  Rätt ambitionsnivå är nyckel till framgång
  info
 • 2024-07-04 04:00 12 Personlig omvårdnad, 06 Dokumentation, 15 Handlingsberedskap, 04 Bemötande
  Så stärker du språkkunskaperna hos språksvaga medarbetare på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-27 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många allvarliga läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-24 04:00 12 Personlig omvårdnad, 08 Förebyggande o lokaler
  När värmeböljan kommer gäller det att ha kunskap och en strategi för att skydda de boende och medarbetarna
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev