Munvård - viktigare än många tror

En fungerande basal munvård minskar risker för dålig munhälsa. Rätt hjälpmedel och att förstå och följa tandhygienistens råd är insatser för att minska de hälsorisker som uppkommer till följd av dålig munhygien.
Dålig tandhälsa kan orsaka lunginflammation, hjärtsjukdom och för tidig död. Smärta och frätsår i munnen är andra konsekvenser av dålig munhälsa. Behandling med läkemedel kan leda till minskad salivproduktion och muntorrhet. Svampinfektioner i munnen förekommer relativt ofta bland äldre. I förlängningen kan det leda till undernäring, trycksår och fallskador.

Foto: Mostphotos

Tandhygienistens viktiga roll för god munhälsa på äldreboendet


Munvård är en viktig del av den personliga omvårdnaden i äldreomsorgen. Tandhygienistens roll på äldreboendet är av yttersta vikt. En god munhälsa påverkar inte bara äldre människors fysiska välbefinnande utan har också betydelse för deras självkänsla och livskvalitet. Här ska vi titta närmare på varför munvård är så viktig och hur tandhygienister spelar en avgörande roll på äldreboendet.

En välfungerande munvård förebygger ohälsa och bidrar till välbefinnande


Förebygger sjukdom En dålig munhälsa är kopplad till flera allvarliga medicinska tillstånd, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och lunginfektioner. Munvård hos äldre kan minska risken för dessa sjukdomar.
Näringsupptag En god munhälsa är viktig för att äldre ska kunna äta och svälja ordentligt. Om de har smärta eller problem med tänderna och tandköttet kan det påverka deras förmåga att äta och därmed deras näringsintag.
Självkänsla och socialt umgänge En frisk mun spelar en roll för självkänslan. Dålig munhälsa liksom dålig andedräkt kan göra äldre osäkra och påverka deras sociala liv negativt.

Tandhygienistens roll


Professionell munvårdTandhygienister har utbildning och kompetens för att bedöma och behandla de äldres munhälsa. De utför regelbundna undersökningar, rengöringar och behandlingar för att förebygga och åtgärda eventuella problem.
Utbildning och rådgivning Tandhygienister ger råd om munvård till både de äldre och vårdpersonalen. Det inkluderar instruktioner om tandborstning, användning av tandtråd och val av rätt munvårdsprodukter.
Tandproblem identifieras tidigt Genom regelbundna kontroller kan tandhygienister upptäcka och åtgärda tandproblem i ett tidigt skede. Detta förhindrar att mindre problem blir allvarliga och minskar risken för smärta och obehag för de äldre.
Anpassad vård Tandhygienister kan utforma individuella vårdplaner som tar hänsyn till de äldres specifika behov och hälsotillstånd. Detta innebär att munvården är skräddarsydd för varje individ.

Bättre munhälsa ger förbättrad livskvalitet


Genom att ha tandhygienister på plats på äldreboenden kan de äldre njuta av bättre munhälsa och en högre livskvalitet. De kan fortsätta att njuta av sina måltider, känna sig bekväma i sociala sammanhang och undvika smärta och sjukdomar som är förknippade med dålig munhälsa.

Munvård och tandhygienister är så mycket mer än bara tandborstar och tandtråd. De är nyckelfigurer i att främja hälsan och välbefinnandet hos äldre boende på äldreboendet. Deras arbete bidrar till att ge de äldre en värdig och bekväm ålderdom.

Tandhygienisten - en värdefull resurs på äldreboendet


Många får hjälp med sin munhälsa. Munhälsa är ett område som varit och är eftersatt. I Sverige har de boende särskilda rättigheter när det gäller tandvård. Munhälsobedömningar som görs av tandhygienist ger stöd till personal hur munvården ska utföras.  

I munhälsobedömningen framgår om den boende har proteser, halvproteser, egna tänder eller implantat och hur munvården ska skötas. De flesta äldre idag har sina egna tänder kvar. För att få rent mellan tänderna rekommenderar tandhygienisten ofta användning av mellanrumsborstar. För att få en fungerande munvård så ska medarbetare som känner den boendes behov vara närvarande när tandhygienisten träffar den boende och gör munhälsobedömning. De kan då få instruktionerna förtydligade muntligt.

Tandvården kommer gärna ut och utbildar personal. Utbildning och fortbildning av personalen är angeläget för att förbättra munhälsan hos de äldre och för att den äldre ska få individuellt utformad hjälp med sina tänder. Ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för att munvården fungerar och ska se till att personalen utför sina uppgifter. Kontaktmannen kan ges ett särskilt ansvar för att följa upp ”sina boende”.

Det kan ibland vara svårt att utföra munvård på personer med demenssjukdom och upplevas som integritetskränkande av den som ska ta emot hjälpen. Om munvården blir en naturlig del av omvårdnaden redan när någon flyttat in är det lättare att få fortsätta hjälpa till.

Bemötandet, att ha ögonkontakt att informera om vad som ska ske, att förmedla lugn i omvårdnaden är ofta det bästa sättet att få hjälpa den som har en långt gången demenssjukdom. Det gäller att hitta sitt sätt att nå fram till den boende.

Munhälsobedömningar och instruktionerna för tandvård ska finnas tillgängliga i badrummet.

Muntorrhet


Många äldre lider av muntorrhet till följd att de har för lite saliv i munnen eller att salivens sammansättning förändras. Saliv är nödvändig för att vi ska kunna tugga och svälja samt skyddar tänderna. Ofta kommer muntorrhet smygande och det är inte ens säkert att den som drabbas märker det själv.

Det som märks är ofta att det kan vara besvärligt att äta eller svälja. Personen kan få dålig andedräkt och upplever att maten inte smakar som den brukar. Ibland märks det genom att munslemhinnan börjar blöda när tänderna borstas. Sömnsvårigheter och försämrad tandhälsa är andra symtom.  För den som har tandprotes kan det bli svårare att använda den.

Vatten lindrar tillfälligt muntorrhet. För några kan det passa med särskilda tuggummin eller sugtabletter. För att skydda tänderna är det bra med fluortuggummi eller fluortandkräm. Det finns också munspray såsom Proxident®. Alla behandlingar som finns lindrar symtom men botar inte själva muntorrheten.

Muntorrhet kan vara en biverkan av läkemedelsbehandling så läkare ska alltid informeras. Det kanske går att byta ut läkemedel som orsakar muntorrheten eller justera dosen så att besvären minskar. Det kan vara bra att rådgöra med den boendes tandhygienist om vad som kan vara den bästa hjälpen. De kan också mäta salivflödet i munnen.

Muntorrhet kan uppstå mer tillfälligt exempelvis i samband med feber eller uttorkning av andra orsaker såsom stress. Genom att uppmärksamma signaler om muntorrhet så kan vi undvika att den boende lider.

Tandhygienisten


Tandhygienisten har en betydelsefull roll för förbättrad hälsa och livskvalitet för den boende. Genom uppföljning av tandhälsan och råd och stöd när det gäller munvården kan olika hälsorisker förebyggas.

Boende har rätt till tandvårdsstöd. De får sina tandvårdsbehov tillgodosedda inom ramen för högkostnadsskyddet för sjukvård. Med det menas att kostnaden för all tandvård och sjukvård inte ska överstiga den kostnad regionen beslutat om i högkostnadsskyddet. Den boende ska erbjudas regelbundna munhälsobedömningar.

Personal som arbetar med dessa personer har rätt till munvårdsutbildning på regionens bekostnad. Biståndshandläggare eller ibland sjuksköterska meddelar regionen att en person har rätt till tandvårdsstöd. Regionen utfärdar då ett intyg.

Regionerna har ofta avtal med någon utförare och ansvarar för att tillhandahålla munhälsobedömningar, tandvård och fortbildning av personal. Den enskilde är i sin fulla rätt att behålla sin ordinarie tandläkare även efter inflyttning.

Regionen erbjuder oftast hjälp i form av mobila tandvårdsteam med tandläkare och tandhygienist som kommer till äldreboendet. Den boende har alltid rätt att välja annan tandläkare om så önskas. Mer information om vad som gäller i er region går att få via regionens hemsida.

När tandhygienisten gjort tandstatus, skriver de ett munvårdskort. Där framgår vad den boende ska få hjälp med. En del vårdgivare inom tandvård har digital munvårdsutbildning som komplement. Kan vara bra om man önskar repetition.

Tandhygienisten kommer oftast till boendet flera gånger per år. Däremellan ska munhälsan följas upp. Sjuksköterskan kan göra munhälsobedömningar ROAG i Senior Alert. Bedömningen tar 3 - 4 minuter och beskriver tillståndet i munnen. Det finns filmer på Senior Alert som stöd för att göra bedömningen.

Reflektion - tandhygienstens roll i äldreomsorgen
Undersköterska och vårdbiträde:
• Vad gör ni för att alla som bor hos er ska få en bra munvård?
• Hur jobbar ni i gruppen med att få munvården att fungera?
• Har ni personer boende hos er där det är svårt att få komma åt att sköta munvården?
• Har ni bra rutiner för att uppmärksamma om någon boende blir muntorr?
• Vad gör ni för att vikarier ska veta vilka som ska ha hjälp med munvården och hur det ska gå till?
• Dokumenterar ni att munvården är gjord?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
• Vad gör ni för att följa upp att munvården fungerar?
• Har ni rutiner för att upptäcka muntorrhet hos era boende?
• Har ni rutiner där munhälsan undersöks regelbundet?
• Erbjuds medarbetarna munvårdsutbildning regelbundet?
• Dokumenteras genomförd munvård?
• Arbetar ni med ROAG? Hur ofta följer ni upp munhälsan?

Boende och närstående:
• Behöver du/din närstående hjälp med munvården?
• Har ni fått information om tandhygienisten?
• Verkar munvården fungera som den ska?
• Har ni upplevt muntorrhet?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Bättre vård varje dag


Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev