Digitala utbildningar stärker kompetensen inom äldreomsorgen

Utbudet av webbutbildningar för medarbetare i äldrevården ökar. Det finns ett stort utbud av utbildningar med olika inriktning. En del av dem innehåller även kunskapstest och intyg. Många verksamheter använder detta som en viktig del av fortbildningen av medarbetare. Det finns risker med att alltför blint tro på digitala utbildningar. Verksamheten måste följa upp att medarbetarna tagit till sig kunskapen och att det får positiv effekt på kvaliteten i omsorgen.

Foto: Mostphotos

Fortbildning av medarbetare i äldreomsorgen är viktig för kvaliteten


Utbudet av digitala utbildningar ökar hela tiden. Det finns många utbildningar som är inriktade på omsorgen av våra äldre. Mest använda är kanske digitala utbildningar kring delegering, hygien, demenssjukdom, lyftteknik med mera. Ofta finns det också ett kunskapstest kopplat till utbildningarna som genererar ett intyg som skickas via mejl. Många verksamheter  samlar in intygen för att kunna visa vilka som genomgått olika utbildningar. I mitten på januari 2020 lanserade Socialstyrelsen en ny utbildningsportal riktad till alla som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Delar av upplägget riktar sig särskilt till Youtube-generationen med filmer och spellistor. De som använder webbutbildningarna kan plocka ihop det som är relevant för dem.   

Utbildningsutbudet ökar hela tiden


Hygienutbildning, läkemedelshantering och demensutbildningar är exempel på kurser som är lämpade för äldreomsorgen. Den som letar runt lite kan hitta kurser och föreläsningar kring de flesta områden. Dessa är också oftast gratis att använda. Det finns även bra kurser kring äldreomsorgens värdegrund. Likaså teambaserat arbetssätt för att förebygga fall. Innan verksamheten rekommenderar en kurs kan det vara bra att gå igenom utbildningarna. Det är inte säkert att alla kurser som finns på nätet är bra.  

Exempel på webbutbildnignar


En sida som har väldigt mycket matnyttig information för den som arbetar i vården är Vårdhandboken. Där finns beskrivningar av hur många vårdförlopp ska fungera. När det gäller utbildningar så finns de ofta både som film och som pdf. Många har också frågeformulär och skickar ett kursintyg efter genomgången kurs.  

När det gäller Socialstyrelsens portal kan användare ladda upp eget material. Socialstyrelsen kontrollerar och kvalitetsgranskar allt material som laddas upp innan det publiceras. Ett exempel är "Vård och omsorg om äldre" som ger kunskaper om äldres hälsa, bemötande, vårdplanering och mer.

Det finns också sidor och filmer som ger stöd till närstående. Ett exempel är www.demenscentrum.se.  

Andra aktörer som erbjuder webbutbildningar är exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan. De erbjuder flera webbkurser inom äldreomsorgen, såsom "Grundläggande demensvård" och "Bemötandekoden inom äldreomsorgen". KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) erbjuder webbutbildningar för medarbetare inom vård och omsorg, inklusive äldreomsorgen. Exempel på kurser är "Smärta hos äldre" och "God och säker läkemedelshantering". Bräcke Diakoni har flera webbutbildningar för bland annat personal inom äldreomsorgen. Exempel på kurser är "Demens och bemötande" och "Nutrition för äldre".

Även SKR har ett rikt utbud av webbutbildningar. Utöver det finns ett antal poddar med värdefullt innehåll. Det finns också instruktionsfilmer som ligger på Youtube liksom privata aktörer som Piku som tillhandahåller digitala kurser.

Dessa är bara några exempel och det finns fler utbildningsanordnare och kurser tillgängliga. Det kan vara värt att undersöka lokala utbildningsanordnare, kommunala utbildningscentra eller nationella yrkesorganisationer inom äldreomsorgen för att få mer information om tillgängliga webbutbildning. Utbudet ökar hela tiden.

Det finns också privata aktörer som ÄTUP som erbjuder kunskapslyft till hela organisationen när det gäller mat och måltider.

Vilka risker finns med webbutbildningar i vården


- En svaghet med många webbutbildningar är att de består av envägskommunikation. Den som genomgår utbildningen har ingen att ställa följdfrågor till eller att diskutera oklarheter. Om eleven missförstått något så rättas det inte till direkt.

- Vissa vårdrelaterade färdigheter kräver praktisk träning och övning. Med webbutbildningar kan det vara svårt att tillhandahålla tillräcklig praktisk träning, vilket kan påverka kunskapsinhämtningen och den praktiska tillämpningen av färdigheter.

- Vården använder en hel del facktermer. För den som inte förstår dessa kan det vara svårt att sätta innehållet i utbildningen i rätt sammanhang. Utbildningarna kräver också en del tekniska kunskaper. Den som är dåligt bevandrad i tekniken eller språket kan ta hjälp av andra och kan då också passa på att få hjälp med att fylla i kunskapstester och annat. Då saknar kunskapstestet värde.

Det gäller också att vara vaksam på vem som står bakom utbildningen och att de har den rätta kompetensen. Annars finns risk att utbildningsmaterialet innehåller felaktig information.

Kunskapstester


Många utbildningar har kunskapstester som ingår och de kan även skicka ut intyg. Att samla in sådana intyg är ett första steg i att kontrollera att medarbetarna har genomgått utbildningen.

Det går även att använda dessa kunskapstester för att ställa fördjupade kontrollfrågor muntligt för att säkerställa att de verkligen förstått innehållet. Handlar det om praktisk kunskap kan den som har ansvaret för uppföljningen gå ut och se hur arbetet utförs och om rutiner följs på korrekt sätt. Många enheter lyfter också frågorna i personalmöten för att diskutera hur kunskaperna kan nyttjas på bästa sätt på enheten.  

Vissa kunskaper kan behöva kontrolleras genom praktiska övningar. Detta sker exempelvis i samband med brandövningar, men kan användas även i andra sammanhang. Har syftet med utbildningen varit att förändra ett arbetssätt så är det bra att gå ut och följa upp att det nya arbetssättet följs av alla medarbetare. Det är bra att fundera vad ni vill uppnå med utbildningen innan ni sätter igång. Beskriv också hur nuläget ser ut och varför utbildningen är angelägen. Då har du även formulerat mål för utbildningen som du kan följa upp gentemot.

Reflektion - webbutbildningar
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har du genomgått någon webbutbildning?
- Fungerade det bra?
- Var utbildningen av god kvalitet?
- Arbetar er verksamhet med återkommande webbutbildningar för er medarbetare?
- Brukar ni få lämna kursintyg till arbetsgivaren?
- Görs det någon annan uppföljning av att ni har fortbildat er eller på något vis förvärvat nya kunskaper?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Har ni en struktur där ni använder webbutbildning som ett stöd för att öka kompetensen?
- Hur gör ni kunskapskontroll efter genomgången utbildning?
- Hur samlar ni in och hanterar kursintyg?
- Har ni koll på att medarbetare gör kurserna på arbetsplatsen?
- Vilka kurser ska alla medarbetare ha genomgått för att få arbeta i verksamheten?
- Följer ni upp att medarbetaren har förstått kursinnehållet?
- Hur ofta ska utbildningarna följas upp?
- Vem ansvarar för att respektive utbildning följs upp?
- Saknar ni något kurstema?

Boende och närstående:
- Har du tagit del av någon film, webbportal eller annan utbildning riktad till dig som boende eller närstående?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-06-20 04:00 13 Hygien
  Så upptäcker du smittspridning snabbt och implementerar effektiv kohortvård på äldreboendet
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-17 04:00 12 Personlig omvårdnad, 05 Planering, 13 Hygien
  Hur känslan av att få känna sig fin påverkar välbefinnandet på äldreboende
  Bild: Pixabay
  info
 • 2024-06-15 04:33 14 Läkemedelshantering
  Har ni många läkemedelsavvikelser?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-13 04:00 04 Bemötande, 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt, 05 Planering
  Så planerar omsorgspersonal meningsfull egen tid för boende på äldreboendet
  Foto - Frugan - Mostphotos
  info
 • 2024-06-10 04:00 09 Mat och måltid
  Så ger balansen mellan mat, motion och medicin livskvalitet vid diabetes
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-06-03 04:00 03 Ledarskap, 18 Arbetsmiljö och utveckling, 08 Förebyggande o lokaler
  Sammanhanget mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet på äldreboendet - Hur en god arbetsmiljö främjar patientsäkerheten
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev