Vad är det som gör att vissa av våra äldre förblir friska?

Forskning visar att om vi har en känsla av sammanhang (KASAM), dvs ser mening i tillvaron, förstår vår situation och har kunskaper så är det lättare att bibehålla hälsan. Du kan vara svårt sjuk och ändå uppleva hälsa och vården kan bidra till att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar, så att den tar vara på det friska hos de boende. Salutogent, det som håller oss friska, är motsatsen till patogent, som betyder det som gör oss sjuka.

Foto: Mostphotos

Salutogent synsätt på hälsa


Forskaren Aaron Antonovsky har tittat på vad det är för så kallade salutogena faktorer som gör att människor uppleva hälsa trots ett svårt liv. Det är det motsatta perspektivet mot den stora mängden forskning inom vård och omsorg som studerar så kallade patogena faktorer som gör att vi blir sjuka.  

Aaron kom fram till att det fanns tre faktorer som i hög grad bidrog. Det han konstaterade är att människor som känner sig delaktiga i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt kan uppleva hälsa trots att de är allvarligt sjuka. Han kallade det hela KASAM – en känsla av sammanhang.  

Vad betyder KASAM


Välbefinnande, delaktighet, respekt och en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra är några av de värdeord som lyfts fram i socialtjänstlagen. Kunskapen om KASAM har funnits med när lagen har skrivits och det är en bra kunskap att ha med sig när vi planerar det dagliga arbetet på äldreboendet och skapar en funktionsbevarande vardag för våra boende.  KASAM betyder "Känsla av sammanhang".

Vad som är meningsfullt och förståeligt för oss är olika för varje individ, vi deltar i flera sammanhang och har flera olika roller under vår livstid. Vi som arbetar med vård och omsorg måste komma förbi våra egna uppfattningar om vad som är meningsfullt för den äldre så vi kan förstå vad personen själv upplever har en betydelse i vardagen.

Att använda salutogent perspektiv i äldreomsorgen


Att applicera Aaron Antonovskis teorier om det salutogena perspektivet inom äldreomsorgen kan hjälpa till att skapa en miljö och en vårdstruktur som främjar äldre människors hälsa och välbefinnande. Antonovskis teori fokuserar på det som är hälsosamt och friskt, istället för att enbart behandla sjukdom och problem. Här är några sätt att använda dessa teorier inom äldreomsorgen:
- En central del av Antonovskis teori är begreppet "känsla av sammanhang" (sense of coherence), som inkluderar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Inom äldreomsorgen kan detta översättas till att skapa en miljö där äldre människor förstår sin situation, känner att de kan hantera den, och ser mening i sitt liv trots eventuella utmaningar. Detta kan uppnås genom tydlig och öppen kommunikation, delaktighet i vårdbeslut och främjande av meningsfulla aktiviteter och relationer.
- Genom att ge äldre människor möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård och i beslut som påverkar deras liv, kan man öka deras känsla av kontroll och självständighet. Detta kan inkludera att involvera dem i vårdplanering, val av aktiviteter och utformning av sin vardag.
- En stark faktor för hälsa enligt Antonovskis teori är socialt stöd och sammanhang. Inom äldreomsorgen är det viktigt att främja sociala nätverk och relationer. Detta kan göras genom att organisera gemensamma aktiviteter och möjligheter för äldre att interagera och bygga vänskapsband.
- En positiv och stödjande vårdmiljö kan påverka äldre människors hälsa positivt. Detta inkluderar en fysiskt bekväm miljö, men också en atmosfär av respekt, värdighet och empati från vårdpersonalen.
- Istället för att enbart reagera på sjukdom och funktionshinder bör äldreomsorgen också ha ett aktivt fokus på att främja hälsa och välbefinnande. Detta kan innefatta hälsofrämjande aktiviteter som motion, mental stimulans och rätt kost.
- Antonovskis teori betonar vikten av att ständigt utvärdera och anpassa vårdåtgärder utifrån individens behov och resurser. Det är viktigt att äldreomsorgen är flexibel och kan anpassa sig till förändringar i den äldres hälsotillstånd och livssituation.

Genom att tillämpa det salutogena perspektivet i äldreomsorgen kan man skapa en mer positiv och hälsosam miljö för äldre människor. Det handlar om att lyfta fram resurser och möjligheter istället för begränsningar och sjukdom, och därigenom stödja äldre människors möjlighet att leva ett meningsfullt och hälsosamt liv, oavsett deras ålder eller hälsotillstånd.

Psykisk ohälsa


Psykisk ohälsa, framförallt depressioner är vanligt hos äldre personer. Att som personal vara lyhörd och tolka signaler, att ge möjlighet att få umgås med andra för att skapa en gemenskap är viktigt för att skapa en känsla av sammanhang. Att umgås bryter ensamhet, ger en person möjlighet att få dela med sig av minnen och känslor som kan läka både ”kropp och själ” Fysiska aktiviteter och möjlighet till utevistelse motverkar både psykisk ohälsa och kroppslig sjukdom. Succéprogrammet ”Fyraåringarna på äldreboendet” visar att sällskap är bättre än läkemedel, att livsglädjen och nyfikenheten hos barnen motverkade både depression och ensamheten, att de spontana aktiviteterna gav möjlighet till att träna både hjärna och känsloliv.

Det salutogena perspektivet i arbetet kan stärkas genom att arbeta med IBIC och Personcentrerad vård. Dessa båda kompletterar varandra då de tar sin utgångspunkt i de sociala respektive medicinska behoven hos den boende.

Reflektionsfrågor - salutogent förhållningssätt
Undersköterska och vårdbiträde:
- Har ni förutsättningar för att arbeta med att ta vara på det friska hos era boende?
- Pratar ni någon gång om vad ni kan göra för att hjälpa de boende att bibehålla hälsa?

Chef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut:
- Vad kan ni göra för att skapa en kultur där vardagsarbetet bidrar till att upprätthålla och stärka hälsa hos de som bor hos er?
- Går det att ha ett salutogent ledarskap?

Boende och närstående:
- Är verksamheten bra på att ta vara på och stärka de friska hos de boende?


Erland Olsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sofrosyne
Kvalitet i äldreomsorgen

Äldrekollen
Kvalitetsgranska ditt äldreboende

Svensk Vårdkontroll
Verktyget för Medicinskt Ansvariga

Aktuellt i media
 • 2023-05-08 08:36

  Stafettpersonal

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-27 05:00

  Patient fick krypa på golvet

  Läs mer >>

  info
 • 2023-04-20 09:10

  Ny bok "Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet"

  Läs mer >>

  info
 • 2024-04-11 04:00 05 Planering
  Rätten att vara centrum i sitt eget liv
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-08 04:00 10 Aktivitet o funktionsbevarande arbetssätt
  Får de boende stöd med ett funktionshöjande arbetssätt?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-04 04:00 11 MTP
  Hänger ni med i den tekniska utvecklingen?
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-04-02 04:00 12 Personlig omvårdnad
  Muntorrhet kan skapa svårigheter i vardagen.
  Foto: Mostphotos
  info
 • 2024-03-28 04:00 05 Planering
  Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd?
  info
 • 2024-03-25 04:00 19 Samhället utanför, 04 Bemötande, 02 Värdegrund, 06 Dokumentation
  Arbetar ni med livsberättelser (levnadsberättelser) och att väcka minnen?
  Foto: Mostphotos
  info
comments powered by Disqus

Skriv upp dig till
Vårdpraktikans nyhetsbrev

Some fields are not valid
Nyhetsbrev